Teknoloji ve İnovasyon Lisesi

Anadolu Meslek Lisesi

 

Endüstriyel Ürünler Tasarımı Dalı.

Anadolu Meslek Programı:

Endüstriyel Ürünler Tasarımı Dalı.

Anadolu Teknik Programı:

Endüstriyel Ürünler Teknolojisi Dalı.

Bilindiği gibi bir ülkenin kalkınma potansiyeli insan kaynaklarının niteliği ile yakından ilgilidir. İleri teknolojiye dayalı günümüz bilgi toplumunda, eğitimli iş gücü; ekonomiye rekabet gücü ve verimlilik artışı, üretime kalite kazandırmaktadır. Günümüzde yetişkin kalifiye insan kaynağı hem bireyler açısından hem de firmalar açısından en temel rekabet unsuru olarak görülmektedir. Rekabet gücüne sahip işletmelerin mal ve hizmeti, coğrafi sınır tanımayan bir zamanda ve istenilen kalite standardına uygun olarak üretmesi gerekmektedir. Bu durum kaliteli iş gücüne olan ihtiyacı ortaya çıkartmaktadır. Hızlı değişimlere uyum sağlayabilen işletmelerin en belirgin özelliklerinden biri yüksek kaliteli iş gücüne sahip olmalarıdır. Küreselleşme, uluslararası bütünleşme ve artan rekabet işletmeleri başarılı olabilmek için hızla teknolojik değişime uyum sağlamaya yöneltmektedir. Ayrıca başarının daha çok bilgiye bağımlı hâle gelmesi ile de firmaların nitelikli iş gücüne olan ihtiyacı ön plana çıkmaktadır. Türkiye´de iş gücü vasfının çok düşük olduğu ve işsizliğin en çok mesleki becerisi olmayanlar arasında yaygın olduğu bilinmektedir. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın hızlandırılması, refahın artırılması ve ona bağlı olarak işsizliğin azaltılması için iş piyasasının talep ettiği nitelik ve nicelikte iş gücünü sağlayacak bir sistem hayati önem taşımaktadır. Sektörün talepleri ve yapılan görüşme ve anketlerin değerlendirilmesi sonucunda ülkemizin katma değeri yüksek markalar oluşturabilmesi, gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmesi ve yeni ürünler geliştirebilmesi için ülkemizde 1970’lerden bu yana var olan endüstri ürünleri tasarımcılarına destek olacak nitelikli meslek elemanlarına ihtiyaç olduğu; bu alanda nitelikli meslek elemanı eksikliğinin ülkemizde katma değeri yüksek ürün geliştirme süreçlerini olumsuz etkileyeceği tespit edilmiştir. Tasarım Teknolojileri Alanı Çerçeve Öğretim Programı, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan program geliştirme uzmanı ve alan öğretmenleri, sektör ve meslek kuruluşları temsilcileri, üniversitelerdeki alan uzmanları ve çeşitli meslek elemanları ile iş birliği yapılarak hazırlanmıştır. Hazırlanan Tasarım Teknolojileri Alanı Çerçeve Öğretim Programı’nın endüstrinin ihtiyaçlarına paralel ve sürekli güncellenebilir olması nedeni ile sektördeki kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasında olumlu yönde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Üretim sektörü dünyada hızla gelişen, pazar payı artan ve rekabet koşulları ağırlaşan bir sektör olmaktadır. Dolayısıyla sektörde katma değeri yüksek ürünlerle marka olma potansiyeli olan ürünler oluşturmak, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, ülkemizin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artırmak için önemli adımlardır. Yeni ürünler ortaya çıkarmak ve ürün geliştirmek tasarım aşaması ile başlar. Endüstriyel tasarım üretime yönelik bir sektör olduğu için de ülke ekonomilerine büyük oranda katkı sağlamaktadır. Ülkemizde bu sektörde faaliyet gösteren dört yıllık üniversite lisans programlarından mezun elemanlar bulunmaktadır, ancak endüstriyel tasarımcıların faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için nitelikli ara elemanlara ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Tasarım Teknolojileri Alanı Çerçeve Öğretim Programı’nda Endüstriyel Ürünler Tasarımı dalı yer almaktadır. Ülke çapında yapılan sektör taramaları ve inceleme çalışmaları sonunda sektörde faaliyet gösteren meslek dalı saptanmıştır. Sektörde çalışanların görüş ve önerilerinden yola çıkılarak ihtiyaç duyulan ara elemanların meslek tanımına ait anket soruları hazırlanmış, daha sonra bu anketler yurt çapında uygulanarak mesleğe özgü yeterlikler ayrıntılı olarak çıkarılmıştır. Program ve modüllerin hazırlanmasının her aşamasında iş piyasasının, iş gücüne dönük gelişmelerin ve gereksinimlerin tüm yönleri ile dikkate alınması amacıyla sektörle karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Program sürecinde üniversitelerdeki uzmanlardan ve sivil toplum kuruluşlarından görüş alınmıştır. Sektör taraması ve mesleki yeterliklerin belirlenmesi sırasında meslek elemanlarına uygulanan anketler sonucunda sektörün ihtiyaçları ve programdan beklentileri tespit edilmiştir. Bu ihtiyaçlar program çalışmalarının temelini oluşturmuştur. Meslek elemanlarından, ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterliklerde çeşitli araştırmaların, akademisyenlerin ve sektör uzmanlarının hazırlanan programa katkıları sağlanmıştır. Bu doğrultuda Tasarım Teknolojileri alanında uluslararası ve ulusal düzeyde standartlara uygun, örgün ve yaygın öğretime yönelik, her düzeydeki bireylere eğitim imkânı sağlayan programın hazırlanması hedeflenmiştir.

Yaşadığımız bu çağa, teknoloji hâkimdir. Günümüzde insanlar; yaşadığı mekânların ve kullandığı ürünlerin kullanışlı, estetik ve ergonomik olmasını istemektedir. Ülkemizde endüstriyel tasarım sektörünün uluslararası düzeyde ilerlemesi, bu alanda faaliyet gösteren üniversite mezunu endüstriyel tasarımcıların (diğer adı ile endüstri ürünleri tasarımcılarının) ve/veya ürün tasarım ekiplerinin tasarladıkları ürünlerin geliştirilmesi ve imalata hazırlanması sürecinde ihtiyaç duydukları, onlarla üst düzeyde iletişim kurabilecek, tasarım ilke ve üretim süreçleri hakkında bilgi sahibi olan, iş kalitesi ve hızını yükseltebilecek yeterlikte meslek elemanlarının yetiştirilmesiyle mümkün olacaktır.

ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

SEKTÖR; SANAYİ ÜRÜNLERİ İMALATI

ALAN; TASARIM TEKNOLOJİLERİ

ALANIN TANIMI: Tasarım teknolojileri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

ALANIN AMACI:Tasarım teknolojileri alanında sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TASARIMI DALI Tanımı: Endüstriyel ürün tasarımcısının (4. Seviye) sahip olduğu teknik resim çizme, maket ve prototip yapma, endüstriyel ürün geliştirme sürecine destek verme yeterlikleri ve temel tasarım, imalat ve ergonomi bilgi ve becerilerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Tasarım teknolojileri alanında, endüstriyel ürünler tasarımı dalında, endüstriyel ürün geliştirme yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

GİRİŞ KOŞULLARI: Öğrencilerin sağlık durumu tasarım teknolojileri alanının gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.

İSTİHDAM ALANLARI: Tasarım teknolojileri alanından mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; 1. Endüstriyel tasarım danışmanlık firmalarında 2. Firmaların ürün tasarımı ve geliştirme birimlerinde 3. İmalat sanayine modelleme, prototip yapımı ve bilgisayar destekli çizim hizmeti veren firmalarda çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI: 1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın, mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır. 2. Programın uygulanabilmesi için tasarım teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER: 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklardan atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır. 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Tasarım Teknolojileri alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre; 1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler, ölçme değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirilir. 2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER: Program, geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlar. 1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir. 2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, tasarım teknolojisi alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı yükseköğrenim programlarına devam edebilir.

BELGELENDİRME: 1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir. 2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir. 3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir. 4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.

EĞİTİM SÜRESİ: 1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır. 2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, tasarım teknolojisi alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır. 1. Öğretmenler, öğrencilere rehberlik eder. 2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir. 3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır. 4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir. 5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir. 6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR: Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversitelerin endüstriyel tasarım/endüstri ürünleri tasarımı bölümleri, sivil toplum örgütleri, üretim sektöründe yer alan işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI: Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci; 1. Genel kültüre yönelik bilgi ve becerileri kazanacaktır. 2. Ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen temel yeterlikleri kazanacaktır. 3. Alana ait temel yeterliklere sahip olacaktır. 4. Mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanacaktır. 5. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanacaktır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ: 1. Haftalık ders çizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim uygulamaları yapılır. 2. Kazandırılacak yeterliklerin özelliklerine göre sektör ile iş birliği yapılarak iş başında eğitim faaliyetleri gerçekleştirilir. 3. Sektörde oluşan değişim ve gelişimlerin incelenebilmesi amacıyla gezi, gözlem ve inceleme çalışmaları yapılabilir.

 

 

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü

18195016_itfaiye

İtfaiyecilik ve yangın güvenliği alanı altında yer alan dalın yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

İtfaiyecilik ve yangın güvenliği alanı altında yer alan meslekte, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI :

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Dalı: Kamu, özel kurum ve kuruluşları ile her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayan, doğal afetlerde arama ve kurtarma yapan, yangın ve doğal afetler öncesinde ve sonrasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimini üstlenebilme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

İtfaiyecilik ve yangın güvenliği alanında, “itfaiyecilik ve yangın güvenliği teknisyenliği” mesleğinin yeterliliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

GİRİŞ KOŞULLARI : Öğrencilerin sağlık durumu, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı altında yer alan mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.

İSTİHDAM ALANLARI : İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

* Yerel yönetimlerin itfaiye birimlerinde,
* Sivil savunma birimlerinde
* Hava alanları itfaiye birimlerinde
* Orman Genel Müdürlüğü itfaiye birimlerinde
* Rafineri ve kimyasal tesisler itfaiye birimlerinde
* Organize sanayi bölgeleri itfaiye birimlerinde
* Yangın güvenliği ekipmanları satışı yapan özel firmalarda
* Özel sektöre ait itfaiye birimleri gibi yerlerde çalışabilirler

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER :

Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.

1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna gidebilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.

BELGELENDİRME :

1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmeler de değerlendirilir.

EĞİTİM SÜRESİ :

1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.